• Veilig betalen
 • Gratis verzending in Nederland vanaf € 500,-
 • Snelle levering
 • Scherpe prijzen
 • Onbedrukt en bedrukt leverbaar

Algemene verkoopvoorwaarden CN TRADING & webshops van CN Trading

ALGEMENE VOORWAARDEN

B.G. Mettinkhof e/o C.E.M. Mossel, wonende en zaakdoende onder de handelsnaam CN Trading V.O.F., te 7556 RB Hengelo aan de Turbinestraat 25, KvK-nummer 64937739. B.G. Mettinkhof en C.E.M. Mossel maken ook gebruik van de handelsnamen “dereklameshop.nl”, “deoranjeartikelenshop.nl”, “degroeneartikelenshop.nl”, “deblauweartikelenshop.nl”,“dekerstgeschenkenshop.nl", "duurzamerelatiegeschenken" (duurzamerelatiegeschenkennederland.nl).

Iedere andere webshop, welke in deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk is benoemd en welke dezelfde KvK-nummer heeft, wordt automatisch aan deze algemene voorwaarden toegevoegd.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op 4 januari 2019 ter griffie van de rechtbank Overijssel onder nummer 1/2019

Artikel 1 – definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • “Consument”: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • “Ondernemer”: een rechtspersoon die handelt uit naam van zijn beroep en/of bedrijf;
 • “Aflevering”: het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan de Consument of Ondernemer;
 • “Verkoper”: B.G. Mettinkhof e/o C.E.M. Mossel handelende onder de naam CN Trading V.O.F., tevens handelende onder de namen dereklameshop.nl, deoranjeartikelenshop.nl, degroeneartikelenshop.nl en dekerstgeschenkenshop.nl zijnde de gebruiker van deze algemene verkoopvoorwaarden;
 • “Bedenktijd”: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • “Dagen”: onder dagen wordt verstaan kalenderdagen.
 • “Herroepingsrecht”: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • “Overeenkomst op afstand”: een overeenkomst waarbij in het kader van een door verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • “Techniek voor communicatie op afstand”: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument of Ondernemer en verkoper gelijktijdig en zelf in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – identiteit van de verkoper

Verkoper is Bernardus Gerhardus Mettinkhof e/o Christiane Elisabeth Maria Mossel als V.O.F. handelende onder de namen CN Trading, dereklameshop.nl, deoranjeartikelenshop.nl, degroeneartikelenshop.nl, dekerstgeschenkenshop.nl, deblauweartikelenshop.nl, derodeartikelenshop.nl, duurzamerelatiegeschenkennederland.nl, gevestigd te 7556 RB Hengelo aan de Turbinestraat 25, gebruikmakend van de internetadressen:
www.cntrading.nl
www.dereklameshop.nl
www.deoranjeartikelenshop.nl
www.groeneartikelen.nl
www.deblauweartikelenshop.nl
www.derodeartikelenshop.nl
www.duurzamerelatiegeschenkennederland.nl
www.dekerstgeschenkenshop.nl
Telefoon: 074-2673385
E-mailadres: info@cntrading.nl
KVK-nummer: 64937739
BTW-/identificatienummer: NL855911943B01

Artikel 3 – toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij CN Trading V.O.F. als verkoper, leverancier van zaken of dienstverlener optreedt. De toepasselijkheid van door de Ondernemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4 – offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle door verkoper gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte of aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, dan heeft verkoper het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten van verzending en administratie, tenzij anders is aangegeven.
 3. De offertes zijn mede gebaseerd op de informatie die door de Consument of Ondernemer is verstrekt. Consument of Ondernemer staat ervoor in dat naar beste weten alle essentiële en juiste informatie voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst aan verkoper is verstrekt.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aan aanbiedingen en offertes kunnen niet automatisch rechten worden ontleend voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5 – aflevering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering franco bij Consument of Ondernemer. Indien er sprake is van een Ondernemer en wanneer er als leveringsconditie één van de incoterms is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende incoterms van toepassing zijn.
 2. De Consument of Ondernemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien de Consument of Ondernemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de Consument of Ondernemer. De Consument of Ondernemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en vervoerskosten verschuldigd zijn.

Artikel 6 – herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van onbedrukte producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) Dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan de verkoper bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de productie met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien Dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de Consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door verkoper alleen worden uitgesloten indien verkoper dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van dat herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument. Het gaat hier om producten die specifiek voor de Consument tot stand zijn gebracht, welke voorzien zijn van een bedrukking of borduring of anderszins (maatwerk-producten).
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de Ondernemer geen invloed heeft;
  f. voor audio- en video-opname en computersoftware waarvan de Consument een verzegeling verbroken.

Artikel 9 – levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de Ondernemer of Consument verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 10 – deelleveringen

Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten af te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden afgeleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 11 - Technische eisen enz.

Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is verkoper verantwoordelijk dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, voor zover de Consument of Ondernemer bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding heeft gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de Consument of Ondernemer aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de Consument of Ondernemer nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 12 – monsters, modellen en voorbeelden

Indien door verkoper een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat zij worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 13 – wijzigingen in de te leveren zaken

Verkoper is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie, welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 14 - beëindiging van de overeenkomst

 1. De vorderingen van verkoper op de Consument of Ondernemer zijn onmiddellijk opeisbaar indien:
  1. Na het sluiten van de overeenkomst aan verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Consument of Ondernemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  2. Verkoper de Consument of Ondernemer heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is.
  3. In de genoemde gevallen is verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te beëindigen, een en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.
 2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan verkoper zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 15 – garantie

 1. Verkoper verleent garantie indien en voor zover de producent enige garantie op de verkochte zaken heeft verstrekt.
 2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont, is verkoper verplicht binnen redelijke termijn de zaak te (laten) herstellen.
 3. Alle zaken dienen bij verkoper ter reparatie te worden aangeboden tenzij verkoper aangeeft die zaken ten huize van Consument of Ondernemer te (laten) repareren/herstellen.
 4. In geval de afleverde zaak niet aan de garantie beantwoordt, kan herstel of vervanging van verkoper niet gevergd worden indien de kosten voor verkoper in geen verhouding staan tot de kosten van de Consument of Ondernemer bij de uitoefening van een ander aan de Consument of Ondernemer toekomend recht, gelet op de waarde van de afgeleverde zaak, de mate van afwijking en de overlast voor de Consument of Ondernemer bij uitoefening van het ander hem toekomend recht.
 5. De Consument of Ondernemer kan slechts vermindering van de prijs in evenredigheid met de mate van afwijking of ontbinding van de overeenkomst voor zover de afwijking van zodanige betekenis is dat de ontbinding gerechtvaardigd wordt, vorderen, indien herstel of vervanging onmogelijk zijn of van verkoper niet gevergd kan worden dan wel verkoper is tekort geschoten in de nakoming van zijn verplichting tot aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging van de afgeleverde zaak binnen een redelijke termijn.
 6. De garantie vervalt indien de Consument of Ondernemer de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van de gegarandeerde zaak.
 7. Bij gebreken die onder de garantie vallen en die zich na het verstrijken van de garantietermijn openbaren, dan wel wanneer het een zaak betreft die slechts een beperkte houdbaarheid heeft en het gebrek zich pas na afloop van de houdbaarheidsdatum openbaart, dient de koper aan te tonen dat dat gebrek zich heeft voorgedaan binnen de garantietermijn/houdbaarheidstermijn.
 8. De garantie vervalt als het type- of serienummer van de zaak is verwijderd of gewijzigd.
 9. De garantie vervalt bij niet-huishoudelijk gebruik, professioneel gebruik of verhuur van de zaak.

 Artikel 16 – eigendomsvoorbehoud

 1. De door verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van verkoper totdat de Consument of Ondernemer alle navolgende verplichtingen uit alle met verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
  • De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
  • De tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door verkoper verrichte of te verrichten diensten;
  • Eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de Consument of Ondernemer van deze overeenkomst(en).
 1. De goederenrechtelijke gevolgen van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van het land van bestemming van de betreffende zaak, indien het eigendomsvoorbehoud op grond van het recht van dit bestemmingsland niet zijn werking verliest totdat de volledige prijs is betaald, tenzij verkoper anders bepaalt.
 2. Door verkoper afgeleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de Consument of Ondernemer niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 3. Op afgeleverde zaken die door betalingen in eigendom van de Consument of Ondernemer zijn overgegaan en zich nog in handen van de Consument of Ondernemer bevinden, behoudt verkoper zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die verkoper uit welke hoofde dan ook tegen de Consument of Ondernemer mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door verkoper geleverde zaken, welke door Consument of Ondernemer zijn bewerkt of verwerkt, waardoor verkoper haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
 4. Indien de Consument of Ondernemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de Consument of Ondernemer of derden die de zaak voor de Consument of Ondernemer houden weg te halen of weg te doen halen. De Consument of Ondernemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
 5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden is Consument of Ondernemer verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 6. De Consument of Ondernemer verplicht zich op eerste verzoek van verkoper:
  • De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
  • Alle aanspraken van de Consument of Ondernemer op verzekeraars met betrekking tot onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan verkoper op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
  • De vorderingen die de Consument of Ondernemer verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door verkoper geleverde zaken te verpanden aan verkoper op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
  • De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van verkoper;
  • Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die verkoper ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de Consument of Ondernemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 17 – gebreken; klachttermijnen

 1. De Consument of Ondernemer dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
 • Of de juiste zaken zijn geleverd;
 • Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de overeenkomst;
 • Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 1. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de Consument of Ondernemer deze binnen veertien Dagen na aflevering schriftelijk aan verkoper te melden.
 2. Niet-zichtbare gebreken dient de Consument of Ondernemer binnen veertien Dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen zestig Dagen na aflevering schriftelijk te melden aan verkoper.
 3. Ook indien de Consument of Ondernemer tijdig reclameert blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan verkoper worden geretourneerd.

Artikel 18 – prijsverhoging

Indien verkoper met de Consument of Ondernemer een bepaalde prijs overeenkomt, is verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Verkoper mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijsten in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt, heeft de Consument of Ondernemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 19 – betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen veertien Dagen na factuurdatum. Indien en voor zover Consument of Ondernemer na in gebreke te zijn gesteld niet alsnog binnen veertien Dagen betaalt, is Consument of Ondernemer in verzuim.
 2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Consument of Ondernemer of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van Consument of Ondernemer wordt uitgesproken, zullen de verplichtingen van de Consument of Ondernemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
 3. Door de Consument of Ondernemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Consument of Ondernemer, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 20 – kredietbeperking

Verkoper is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen acht Dagen na factuurdatum.

Artikel 21 – incassokosten

 1. De Consument die ten aanzien van de betaling in verzuim verkeerd, is aan de verkoper tevens vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden niet eerder in rekening gebracht nadat de verkoper de Consument een herinneringssommatie heeft verzonden met een laatste betalingstermijn van 14 Dagen en volledige betaling binnen die termijn uitblijft. De incassokosten voor de Consument worden in rekening gebracht conform het Besluit normering vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.
 2. De Ondernemer die ten aanzien van de betaling in verzuim verkeerd, is aan de verkoper wettelijke handelsrente verschuldigd (art. 6:119a BW).
 3. De Ondernemer die ten aanzien van de betaling in verzuim verkeerd, is aan de verkoper een vergoeding verschuldigd voor de buitengerechtelijke incassokosten conform rapport Voorwerk II.
 4. Indien de Consument of Ondernemer achtereenvolgens twee termijnen niet, niet tijdig of niet volledig heeft betaald, is aan de verkoper na het verstrijken van de betalingstermijn van de tweede niet volledig, niet tijdig of niet betaalde termijn per direct alle gedurende de looptijd van de overeenkomst nog te vorderen maandtermijnen verschuldigd.
 5. Door de Ondernemer of Consument gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van de opengevallen rente, daarna ter voldoening van de verschuldigde buitengerechtelijke kosten en tot slot ter voldoening van het oudste openstaande factuurbedrag. De vermelding door de opdrachtgever dat de betaling betrekking zou hebben op een andere factuur, doet hier niet aan af.
 6. De Ondernemer of Consument is jegens verkoper de door verkoper gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de Consument of Ondernemer aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien verkoper en de Consument of Ondernemer met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de Consument of Ondernemer volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 22 – aansprakelijkheid

 1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt een garantie zoals omschreven in artikel 15 (garantie) van deze voorwaarden.
 2. Alle andere dan in lid 1 genoemde aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot de factuurwaarde, althans betreffende dat deel van de koopovereenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 4. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of haar bedrijfsleiding.
 5. Overigens gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke regels.

Artikel 23 – overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:
 • Stakingen in andere bedrijven dan die van verkoper, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van verkoper;
 • Een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;
 • Niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan verkoper afhankelijk is en algemene vervoersproblemen, ongeacht de oorzaak.
 1. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat verkoper haar verbintenis had moeten nakomen.
 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verkoper opgeschort. Indien de periode waarin de overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Consument of Ondernemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 24 – geschillenbeslechting

 1. De rechter te Almelo is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen verkoper en een Consument of Ondernemer kennis te nemen. Verkoper blijft echter bevoegd de Consument of Ondernemer te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de Consument of Ondernemer.
 2. Alvorens partijen hun geschil voorleggen aan de bevoegde rechter zullen partijen zich inspannen het geschil middels mediation/bemiddeling duurzaam op te lossen.

Artikel 25 – toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen verkoper en de Consument of Ondernemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 26- wijziging van de voorwaarden

Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Consument of Ondernemer toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens de Consument of Ondernemer in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.